DĖL ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA, SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMO PRITAIKANT BŪSTĄ

ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA, SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMO

PRITAIKANT BŪSTĄ IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ 2018 METAIS

TVARKOS APRAŠAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cd444b0a860a11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=q8i88lp51