DOKUMENTAI

METŲ VEIKLOS ATASKAITA_ direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę

Paslaugų teikimo tvarka įstaigoje

Ugdytinių netinkamo elgesio įvertinimo ir įveikimo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Ugdytinio asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos tvarkos parašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo programa

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos aprašas

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo tvarkos aprašas

Dienos socialinės globos centro paslaugų teikimo tvarkos įstaigoje schema

Savanoriškos veiklos tvarkos aprašas

Etikos ir gerovės užtikrinimo politikos parašas

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Finansinio piktnaudžiavimo prevencijos tvarkos programa