Atestacijos komisija

Atestacijos komisijos paskirtis:

 • Teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus.
 • Pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su darželio direktoriumi, darželio taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą.
 • Tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams.
 • Tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą.
 • Svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.
 • Svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Atestacijos komisijos sudėtis:
Pirmininkė 

 • Erinija Svarinskienė, direktorė

Nariai:

 • Logopedė – Loreta Grikainienė (ekspertė, deleguota pedagogų tarybos)
 • Logopedė – Vaida Vilienė (metodininkė, deleguota pedagogų tarybos)
 • Direktorės pavaduotoja ugdymui – Sonata Riaukienė (vyr.logopedė, deleguota pedagogų tarybos)
 • Auklėtoja – Daiva Gedvilienė (metodininkė, deleguota įstaigos tarybos)
 • Tėvų atstovas – Audrius Petronis (deleguotas įstaigos tarybos)

Steigėjo deleguotas atstovas 

Kristina Cibulskytė, Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja