Įstaigos taryba

Įstaigos taryba – aukščiausioji Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Čiauškutis“ savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Įstaigos tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Daiva Gedvilienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, el. paštas d.gedvile@yahoo.com

Nariai:

Jurgita Matulevičienė, logopedė;

Vilma Breskutė, sekretorė;

Jovita Politaitė, kineziterapeutė;

Nijolė Galimzianovienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

Renalda Tumėnienė, tėvų atstovė.

 

Tarybos pagrindinės funkcijos:

  • Nustato įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką.
  • Pritaria įstaigos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui.
  • Inicijuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą.
  • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius.
  • Analizuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą.
  •  Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į įstaigos sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.