DARBO TARYBA

Darbo Tarybadarbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

 

Darbo Tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Daiva Gedvilienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

Nariai:

Jurgita Matulevičienė, vyr. logopedė;

Vilma Breskutė, sekretorė;

Aistė Bartkutė, vyr. logopedė

 

Darbo Tarybos funkcijos:

  • dalyvauja informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;

  • laikosi Darbo kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;

  • gauna Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

  • teikia darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;