Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis  spręsti ugdytinių specialiųjų ugdymo (si) poreikių pradinio vertinimo, ugdymo organizavimo, pagalbos teikimo klausimus įstaigoje.

El.paštas: ciauskucio.vgk@gmail.com

 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkas 

 • Loreta Grikainienė, logopedė ekspertė

Komisijos sekretorė

 • Asta Vaitkienė, vyr. logopedė

Nariai:

 • Vilma Savostienė, specialioji pedagogė
 • Genė Markvaldienė, gydytoja neurologė
 • Gerta Videikaitė, psichologė
 • Jurgita Matulevičienė, vyr. logopedė
 • Aistė Bartkutė, vyr. logopedė
 • Benedikta Siliūnė, socialinė pedagogė metodininkė
 • Džiuljeta Petraitytė, mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 • Sonata Riaukienė, l.e.p. direktorė
 • Joana Kalinauskienė, logopedė metodininkė / direktorės pavaduotoja ugdymui
 • Natalija Jegorova – Marčenkienė, gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė (vaiko priežiūros atostogose)

Vaiko gerovės komisija:

 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka vaiko, turinčio ugdymo (si) sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymo (si) poreikių pradinio vertinimo;
 • kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui;
 • konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo (si) klausimais;
 • aprobuoja pedagogų parengtas individualias programas;
 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę psichologinę tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra įstaiga;
 • teikia siūlymus įstaigos vadovui, mokytojų tarybai, įstaigos tarybai dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo (si) organizavimo tobulinimo ir jų specialiųjų ugdymo (si) poreikių tenkinimo.

Vaiko gerovės komisijos sudėtį tvirtina direktorius. Vaiko gerovės komisijai vadovauja komisijos pirmininkas.

Scroll to Top