Pagalbos vaikui grupė

Pagalbos vaikui grupės paskirtis:

 • Tvirtinti vaikų, lankančių dienos socialinės globos centrą, kompleksinės pagalbos planus.
 • Organizuoti socialinę / pedagoginę / sveikatos priežiūros pagalbą vaikui, specialistui, vaiko tėvams / globėjams, teikti konsultacijas.
 • Analizuoti vaikų probleminį elgesį, teikti rekomendacijas specialistams, vaiko tėvams / globėjams dėl pagalbos metodų ir darbo organizavimo.
 • Teikti siūlymus lopšelio – darželio direktoriui dėl pagalbos vaikui ir socialinio / pedagoginio / sveikatos priežiūros darbo organizavimo / tobulinimo.
 • Analizuoti ( po I ir II pusmečių) teikiamos socialinės / pedagoginės / sveikatos priežiūros pagalbos veiksmingumą, prireikus koreguoti kompleksinės pagalbos planą.

Pagalbos vaikui grupės sudėtis:

Pirmininkas

 • Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Nariai:

 • Vilmantė Kraujelienė, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
 • Gerta Videikaitė, psichologė
 • Alina Lincevičiūtė – Šakalinė, socialinė darbuotoja
 • Vilma Breskutė, sekretorė
 • Kristina Juozapėnaitė, judesio korekcijos pedagogė

Pagalbos vaikui grupės darbo organizavimas:

 • Grupės posėdžiams / pasitarimams pirmininkauja Grupės pirmininkas, o jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas direktoriaus įgaliotas Grupės narys.
 • Pagrindinė Grupės veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai.
 • Grupės posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne mažiau kaip 2 kartus metuose.
 • Grupės pasitarimai organizuojami pagal poreikį (bendrai situacijai Centre aptarti, atskiriems atvejams nagrinėti, skubių veiksmų ir sprendimų reikalaujančiais atvejais ir kt.).
 • Svarstant konkretaus vaiko problemas, į Grupės posėdį ar pasitarimą kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), su vaiku dirbantys specialistai, esant būtinybei, kitų institucijų, susijusių su šio klausimo sprendimu, atstovai.

Pagalbos vaikui darbo grupės sudėtį tvirtina Direktorius. Pagalbos vaikui darbo grupei vadovauja grupės pirmininkas.