Atestacijos komisija

Atestacijos komisijos paskirtis:

 • Teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus.
 • Pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su darželio direktoriumi, darželio taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą.
 • Tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams.
 • Tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą.
 • Svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.
 • Svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Atestacijos komisijos sudėtis:

Pirmininkė 

 • Sonata Riaukienė, l.e.p. direktorė

Nariai:

 • Logopedė – Loreta Grikainienė (ekspertė, deleguota pedagogų tarybos)
 • Direktorės pavaduotoja ugdymui – Joana Kalinauskienė (logopedė metodininkė, deleguota pedagogų tarybos)
 • Judesio korekcijos pedagogė – Kristina Juozapėnaitė (metodininkė, deleguota pedagogų tarybos)
 • Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą – Daiva Gedvilienė (metodininkė, deleguota įstaigos tarybos)
 • Tėvų atstovė – Reanalda Tumėnienė (deleguota įstaigos tarybos)

Steigėjo deleguotas atstovas 

Kristina Cibulskytė, Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja