Paslaugos

Vilniaus specialiojo lopšelio – darželio „Čiauškutis“ dienos socialinė globos centras teikia įvairiapusę specialiąją pedagoginę, socialinę, medicininę – terapinę pagalbą. Įstaigą lankantiems vaikams sudarytos tinkamos sąlygos psichinio ir fizinio vystymosi lavinimui, asmenybės formavimuisi. Įstaigos pagrindinis tikslas – kompleksiškai teikiant pagalbą sudaryti adekvačias mokyklinio starto galimybes specialiųjų poreikių ir negalių turintiems vaikams tolesnei jų inkliuzijai (įtraukčiai) į bendrojo ugdymo mokyklas.

 • Kineziterapija – sveikatos ir fizinės būklės grąžinimas, palaikymas, negalios kompensavimas gydant judesiu ir fizikiniais veiksniais. Kineziterapijos užsiėmimai atliekami kineziterapijos salėje arba baseine.
 • Ergoterapija – asmens / grupių įgalinimas prasminga veikla, siekiant asmens / grupių gerovės, skatinant aktyvumą ir įsitraukimą į prasmingą (-as) veiklą (-as), ugdant reikiamus įgūdžius, įpročius, vaidmenis kasdienėje, mokymosi, darbinėje / profesinėje bei laisvalaikio aplinkose namuose ir bendruomenėje.
 • Masažas – sisteminis arba laisvas minkštų kūno dalių spaudimas, tempimas, žnaibymas, vibracija ir kitoks rankomis arba prietaisais atliekamas fizinis veikimas, siekiant teigiamo poveikio organizmui arba jo dalims.
 • Žaidimų terapija – tai dinamiška vaiko ir suaugusiojo (žaidimo vedėjo) tarpusavio santykių sistema, kai specialiai parinktais žaislais ir žaidimo būdais padedama vaikui jausti saugius ryšius su aplinka bei jam sudaromos palankios sąlygos tyrinėti ir išreikšti savo jausmus, emocijas, potyrius, elgseną. Tikslas – žaidimu stimuliuoti kūrybinį vaiko polėkį, padėti vaikui išreikšti savo išgyvenimus ir kartu sudaryti palankias sąlygas jam mokytis bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Judesio korekcija baseine – tai veikla, kada panaudojant fizikines vandens savybes siekiama koreguoti pažeistas vaikų judesių funkcijas, stiprinti sveikatą.
 • Socialinis pedagogas – tai specialistas, kurio darbo paskirtis – padėti vaikams adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo, globos įstaigoje, kitose socialinėse institucijose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis. Tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.
 • Socialinis darbuotojas – tai specialistas, kurio darbo paskirtis yra sustiprinti vaiko prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimas, atstatyti ryšius su bendruomene, padedant jam integruotis visuomenėje. Tikslas – vaiko socialinė integracija, atskleidžiant reikalingus jam vidinius bei išorinius išteklius ir veiksmingai juos panaudojant.
 • Specialusis pedagogas – tai specialistas, kurio darbo paskirtis – padėti specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Logopedas – tai specialistas, įvertinantis ir specialiomis ugdymo/sveikatos priežiūros priemonėmis šalinantis ar sušvelninantis vaikų kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimus.
 • Psichologas – tai specialistas, kuris įvertina ir padeda spręsti vaiko psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais. Tikslas – teikti pagalbą psichologinių, asmenybės, emocijų, elgesio ir ugdymo problemų turintiems vaikams; konsultuoti tėvus ir specialistus.
 • Reabilitologas – tai gydytojas, įgijęs fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo specialybę. Tikslas – vaiko sveikatos priežiūra, fizinė medicina ir reabilitacija.
 • Dailės terapija – meno terapijos kryptis, psichoterapijos forma, kur dailė taikoma kaip pirminis komunikacijos būdas. Tikslas – lavinti vaikų motorinius įgūdžius, stiprinti erdvės suvokimą, savivoką, išreikšti negatyvius ir pozityvius išgyvenimus, labiau suvokti juos, lavinti kalbinę raišką; kūrybiniame procese plėsti pažintines vaiko galimybes, darant įtaką vaiko raidai, esant jos sulėtėjimui.
 • Muzikos terapija – tai vaiko visapusiškos sveikatos, gyvenimo kokybės gerinimas įvairios muzikinės veiklos bei jos metu užsimezgusių tarpusavio santykių pagalba. Tikslas – atsipalaidavimo ir ramybės patyrimas, vaizduotės plėtojimas ir teigiamų emocijų išgyvenimas. Naudojama siekiant sumažinti stresą, nerimą, depresiją.