Vizija, misija, prioritetai

VIZIJA 

Būti modernia įstaiga, puoselėjančia visas SUP vaikų individualias galias, pritaikanti patirtinę socializacijos sėkmę bei efektyvų ugdymąsi, orientuotą į vaiko poreikius. 

MISIJA 

Telkti kūrybišką ir kokybės siekio kultūros bendruomenę, kiekvienam jos nariui užtikrinant saugią, palaikančią aplinką, plėtojant įrodymais grįstas ir į asmenį orientuotas metodines praktikas. 

VERTYBĖS 

Atsakomybė – įstaigoje rūpinamės savimi ir kitais, prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes, laikomės susitarimų. 

Siekis tobulėti – gyvendami nuolatos besikeičiančiame pasaulyje, siekiame nepaliaujamai ugdytis ir tobulėti. 

Pagarba – mokomės pažinti ir gerbti save, kitus ir mus supantį pasaulį, priimti ir puoselėti savo ir aplinkinių unikalumą. 

Bendruomeniškumas – bendradarbiaudami siekiame visapusiškos kiekvieno vaiko gerovės, kokybiško įsitraukimo ir sėkmingos socializacijos. 

Džiaugsmas – inovatyviai ir atvirai siekiame pozityvios patirties, atradimų ir ugdymo(si) kokybės, švenčiame ir dalinamės savo sėkmėmis.   

 

Scroll to Top