Paslaugos

Vilniaus specialusis lopšelis – darželis ,,Čiauškutis“ – specialioji ikimokyklinė ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą. Įstaigą lanko specialiųjų poreikių vaikai. Grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir amžių. Specialistai tenkina specialiuosius vaiko poreikius, skatina vaikų savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, ugdo įvairius jų gebėjimus. Taip pat talkina tėvams bei kolegoms.

Pedagogas organizuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Auklėtojas kuria grupėje situacijas patirtiniam vaiko ugdymuisi, koordinuoja jų ugdymosi procesą. Sudaro sąlygas vaikams pamatyti, išgirsti, išgyventi, įgyti įvairios patirties veikiant, dalyvaujant, kuriant.

Logopedas – šalina vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, numato specialiosios logopedinės pagalbos teikimo tikslus, uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus. Sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas. Bendradarbiauja su auklėtojais, vaikų tėvais, švietimo pagalbos specialistais.

Specialusis pedagogas – ugdo vaikų pažintinius gebėjimus, regimąjį ir girdimąjį suvokimą, dėmesį, mąstymą, atmintį. Lavina akies-rankos koordinaciją. Moko socialinio bendravimo, taikant alternatyvias komunikacijos priemones.

Meninio ugdymo pedagogas – turtina vaiko emocinę sferą, ugdo pojūčius, estetinį muzikos suvokimą. Muzikinės veiklos metu skatina vaiko kūrybiškumą, tarpusavio bendradarbiavimą, teigiamas emocijas, gilina žinias apie papročius, tradicijas, muzikos žanrus.

Kinezitarapeutas – įvertina ir sudaro individualią programą vaikams, turintiems motorikos sutrikimų, veda grupinius užsiėmimus taisyklingos laikysenos ugdymui ir plokščiapėdystės korekcijai bei jos profilaktikai, teikia rekomendacijas kitiems specialistams, tėvams.

Judesio korekcijos pedagogas – atlieka vaikų, turinčių judesio ir padėties sutrikimų, vertinimą, sudaro individualias programas, veda individualius ir grupinius užsiėmimus, lavina vaikų fizines galias, motorikos įgūdžius, teikia rekomendacijas kitiems specialistams, tėvams.

Ergoterapeutas – moko vaiką atlikti užduotis, siekiant lavinti judesių raidą (rankų koordinaciją, akies-rankos koordinaciją, smulkiąją motoriką), sensorines sistemas (taktilinę, vestibiulinę, audio, vizualinę, uoslės ir kt.), kognityvines sistemas (dėmesį, atmintį, suvokimą), vaiko savarankiškumo įgūdžius.

Masažistas – atlieka klasikinį bei taškinį masažą, kurio tikslas, atpalaiduoti, normalizuoti, sustiprinti veido raumenų tonusą.

Psichologas – atlieka psichologinį vaikų vertinimą, konsultuoja, dirba individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla (paskaitos, pranešimai, seminarai ir kt.).

Scroll to Top